درصد رضایت بیمار و همراه از خدمات بیمارستان فوق تخصصی جراحی عروق علوی

 

بررسی نتایج بیماران در سه ماهه سوم سال 95 توسط دفتر بهبود کیفیت بیمارستان انجام شد.در بررسی به عمل آمده بالاترین درصدهای رضایتمندی به ترتیب واحد پذیرش با واحد 96% ، صندوق و ترخیص 95%، کادر پرستاری 93% اعلام شد.در جلسه تیم مدیریت اجرایی بیمارستان مقرر گردید  از مسئولین و پرسنل واحدهای مذکور به صورت کتبی تقدیربه عمل آید.

سایر نتایج نظر سنجی بیماران به شرح ذیل می باشد.

 

 

 

منوی اصلی