ارزيابي بيمارستان فوق تخصصي جراحي عروق بر اساس استانداردهای اعتباربخشی

به اطلاع همکاران و شهروندان گرامی می رساند بیمارستان فوق تخصصی جراحی عروق علوی بر اساس استانداردهای اعتباربخشی ملی ارزیابی شد. این ارزیابی با هدف بهبود مستمر کیفیت و ارایه خدمات ایمن و با کیفیت طی 3 روز از مورخه 19/11/1395 لغایت 21/11/1395توسط ارزیابان خبره وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی انجام شد. نتایج ارزیابی در اردیبهشت 1396 اطلاع رسانی می گردد. امیدواریم تلاش و همت مضاعف ما رضایتمندی شما را به همراه داشته باشد.

منوی اصلی