جشن بهداشت دست در بیمارستان علوی برگزار شد

یک شنبه 15 ارديبهشت مقارن پنجم مارس "روز ارتقاء بهداشت دست سازمان جهاني بهداشت" جشن بهداشت دست در لابی دفتر خدمات  پرستاری بیمارستان علوی و با حضور دكتر مدقق رئيس بيمارستان، دكتر صادقی پور مدير بيمارستان، آقای سبحانی  مدير خدمات پرستاري، سوپروایزران، سرپرستاران و رابطین کنترل عفونت بخش ها و جمعي از كاركنان پرستاري و اداري بيمارستان برگزار گردید.

در طی این مراسم باز آموزی بهداشت دست جهت همکاران گرامی ارائه گردید، همچنین مسابقه بهترین نقاشی با مضمون بهداشت دست جهت فرزندان کارکنان برگزار و به بهترین اثار جوایز اهدا شد.