واحد منابع انسانی واموررفاهی

 

 

مسئول واحد : فاطمه اله وردی سرآسیابی

تحصیلات : لیسانس مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی، دانشجوی فوق لیسانس

سابقه : 12 سال

تلفن : 38047255  ( داخلی 255)

پست الکترونیک : allahverdif1[@]mums.ac.ir هدف واحد منابع انسانی واموررفاهی وپشتیبانی: مدیریت منابع انسانی مدیریت و اداره استراتژیک و پایدار با ارزش ترین دارائی شرکت یعنی کارکنانی که در آنجا کار می کنند می باشد. شامل فرآیند بررسی و ایجاد زمینه های مساعد جذب ، توسعه ، نگهداشت و ایجاد انگیزش منابع انسانی است به طوری که بتوان با تامین نیازهای منطقی و ایجاد انگیزش و رضایت در نیروی انسانی و ایجاد محیطی سالم و منصفانه به اهداف فردی ، گروهی و سازمانی دست یافت . مدیریت منابع انسانی علاوه بر دارا بودن مبانی و مفاهیم مدیریت کارکنان ، رویکردهای کلی تر و جدیدتری را در مدیریت نیروی انسانی داشته و رویکردی جامع به مدیریت استراتژیک منابع کلیدی سازمان یعنی منابع انسانی دارد.شرح وظایف

 1. نظارت بر حسن جريان كليه امور واحدهاي تحت سرپرستي .
 2. صدور دستورات لازم به منظور ايجاد هماهنگي بين واحدها 
 3. تعيين خط مشي و نظارت بر حسن اجراي آن .
 4. صدور دستورالعملها و ضوابط مربوط .
 5.  شركت در كميسيونها ، سمينارها ، كميته ها و جلسات مختلف و تهيه گزارشات لازم جهت استحضار مقام مافوق .
 6. پيش بيني احتياجات پرسنلي سازمان متبوع و اقدام در مورد تامين اين احتياجات 
 7. اتخاذ تدابير لازم به منظور پيشرفت و بهبود امور جاري 
 8. تهيه گزارشات لازم جهت ارائه مقام مافوق 
 9. نظارت بر امور در جهت تكميل مشخصات پرسنلي كاركنان 
 10. نظارت بر اجراي امور ارزشيابي ساليانه كاركنان و تعيين ضرايب افزايش سنواتي آنان جهت صدور حكم حقوقي مربوطه 
 11. همكاري در امر آموزش ، پژوهش و امور تحقيقاتي در زمينه شغلي 
 12. نظارت بر امر آموزش كاركنان با همكاري مسئولين مربوطه 
 13. نظارت بر اجراي طرح تكريم ارباب رجوع و رسيدگي به شكايات بر حسب مورد 
 14. نظارت بر انجام امور مربوط به تعاون ، بيمه و رفاه كارمندان 
 15. انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق .
 16. تهيه شرح وظايف و شرايط احراز پست هاي سازماني با همكاري واحد هاي ذيربط
 17. اجرای مقررات و ضوابط اداری برای کلیه پرسنل بیمارستان اعم از کادر پزشکی و پیراپزشکی و سایر واحدها
 18. پیش بینی کلیه نیازهای بیمارستان شامل نيروی انسانی و دیگر منابع و تجهیزات مصرفی و غیر مصرفی
 19. آگاهي و انجام امور مختلف كارگزيني از قبيل استخدام،تبديل وضع استخدامي،ترفيع بازنشستگي،تعيين برقراري حقوق بازنشستگي، بيمه و رفاه كارمندان و تهيه پيشنويس احكام انتقال-انتصاب-ترميم حقوق-مرخصي و ماموريت ارتقاء گروه و نظارت بر آن
 20. مكاتبات متفرقه از قبيل گواهي اشتغال به كار به ادارات و سازمان هاي متفرقه و صدور احكام ماموريت آموزشي
 21. ارسال پرونده هاي كاركنان با توجه به اتهامات وارده به هيئت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري دانشگاه
 22. تعيين حقوق و مزايا  وجذب نیرو با توجه به نیازسنجی انجام شده و با در نظر گرفتن شرایط احراز و شرح شغل
 23. رازداری در زمینة اطلاعات مالی و اداری تمام کارکنان بیمارستان ( مگر در مواردی که براساس استانداردها و قوانین و مقررات، مجاز شمرده شده اند.)
 24. پیگیری انجام حفظ حريم خصوصي و اسرار بيماران و احترام به حقوق اساسي بيماران و تكريم بيماران و مراجعين
 25. ارزيابي و تشويق و ترغيب كاركنان در چارچوب  قوانين اداري و تعيين كارمندان نمونه با هماهنگي واحدهاي مربوطه
 26. نظارت برامور رفاه كاركنان و پيگيري مسائل مربوط به آن
 27. تلاش در جهت ايجاد و توسعه مهد كودك كاركنان بیمارستان
 28. رعایت قوانین و نظام اداری سلسله مراتب طبق چارت تشکیلاتی
 29. نظارت بر کار پرسنل تدارکات و تقسیم کار بین کارپردازان وایجاد هماهنگی لازم
 30. نظارت بر امور بهداشتی و نظافتی کل بیمارستان
 31. نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات اداری در کلیه واحدهای بیمارستان
 32. نظارت بر ورود و خروج کلیه پرسنل بیمارستان و محاسبه تأخیر در ورود و تعجیل در خروج از حسابداری
 33. نظارت بر تهیه و ارائه بموقع گواهی انجام کار و اضافه کار و نمرات طرح پرکیس کارکنان بیمارستان
 34. نظارت بر تهیه و ارائه بموقع کارکرد پزشکانونمرات ارزشیابی کارکنان بیمارستان
 35. نظارت بر رعایت لباس فرم کلیه پرسنل بیمارستان
 36. شرکت در کمیته های بیمارستانی
 37. اقدام جهت ارزشیابی کل پرسنل از طرف مشمولین واحدها و ارزشیابی پرسنل تحت سرپرستی     
 38. نظارت بر امور واحد خدمات و بهبود ارائه آن
 39. نظارت بر امور واحد بایگانی جهت اجرای صحیح بایگانی اداری و حفظ مکاتبات
 40. نظارت بر امور واحد کارگزینی در ارائه احکام ، پرونده پرسنلی مرخصی ها و فرمهای پرسنلی
 41. نظارت بر امور کار دبیرخانه وماشین نویس جهت ثبت صحیح نامه های وارده و خارجه و اقدام نامه ها
 42. نظارت بر امور واحد نقلیه و کنترل پرسنل و وسایط نقلیه
 43. هماهنگی امور واحدهای کارگزینی ،دبیرخانه ، بایگانی ، نقلیه ، خدمات ، نامه رسانی و ...(طبق تشکیلات سازمانی)
 44. ایجاد هماهنگی کلی بین واحدهای اداری با کلیه واحدهای بیمارستان
 45. نظارت دقیق بر اشتغال کلیه افراد بیمارستان جهت اقدامات اداری و پرسنلی طبق دستورالعمل
 46. توجه کامل به مستندات و دستورالعملهای سیستم مدیریت کیفیت 
 47. تلاش در جهت انجام رعایت شئونات واخلاق اسلامی ، نظم و انضباط اداري

 

 


منوی اصلی