تحول و سلامت


مسئول واحد: زینب احمدی

کارشناس برنامه تحول سلامت

سابقه:11 سال

ایمیل:Ahmadiz4{@}mums.ac.ir

تلفن:387047252

 

هدف کلی :

حفاظت مالی شهروندان در برابر هزینه های سلامت با محوریت اقشار آسیب پذیر از طریق ساماندهی تامین خدمات بیمارستانی و کاهش پرداخت سهم بیماران در بیمارستان

 

شرح وظایف

 1.  نظارت بر اجرای کامل برنامه کاهش میزان پرداختی بیماران بستری در بیمارستانهای وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 2. نظارت بر اجرای کامل برنامه حضور پزشکان متخصص مقیم در بیمارستان
 3. نظارت بر اجرای کامل برنامه ارتقای کیفیت خدمات ویزیت در بیمارستان
 4. نظارت بر اجرای کامل برنامه ارتقای کیفیت هتلینگ در بیمارستان
 5. جمع آوری گزارش عملکرد برنامه های تحول سلامت در واحدهای اجرایی بصورت ماهانه و ارسال به دبیرخانه برنامه تحول سلامت در معاونت درمان دانشگاه  بصورت شش ماهه
 6. پیگیری  داشبورد مدیریتی بیمارستان از معاونت درمان و برگزاری جلسه در خصوص رفع نواقص مربوطه با مسئولین بیمارستان و کارشناسان مرتبط با برنامه
 7. اطلاع رسانی مبنی بر رعایت حقوق بیمار و لزوم عدم پرداخت بیش از 10 درصد فرانشیز و نیز عدم تهیه داروها و ملزومات از خارج از بیمارستان توسط بیمار و همراهان بیمار در چارچوب بسته مشمول برنامه در قسمت اطلاعات، پذیرش و ترخیص
 8. ثبت مصوبات کمیته های اطلاعات و اطلاع رسانی ، شورای سیاستگذاری، نظارت و بازرسی،اقتصاد دارو درمان و تجهیزات پزشکی در سامانه برنامه تحول سلامت
 9. پیگیری تکمیل فرم گزارش عملکرد پزشکان مقیم توسط معاون آموزشی و رییس بیمارستان بصورت ماهانه
 10. ارسال برنامه های مقیمی و فرم گزارش عملکرد پزشکان مقیم به واحد حسابداری جهت تنظیم سند بصورت ماهانه
 11. اطلاع رسانی به دبیرخانه برنامه تحول سلامت معاونت درمان جهت معرفی پزشکان مقیم جدید در سامانه مقیمی
 12.  جمع بندی آمار تعداد مشاوره های اورژانس و الکتیو بخش های بالینی و متوسط زمان مشاوره ارسال شده از بخش های بالینی بیمارستان
 13. تشکیل ستاد اجرایی برنامه تحول سلامت و برگزاری جلسه جهت گزارش دستورالعمل های ابلاغ شده از دبیرخانه تحول سلامت معاونت درمان
 14.  هماهنگی با واحد آموزش جهت اجرای برنامه های آموزشی اعضای هیئت علمی در مرکز و ارسال گزارش عملکرد بصورت شش ماهه به معاونت درمان
 15. هماهنگی با مسئول درمانگاه های عمومی و تخصصی جهت تهیه گزارش بصورت ماهانه از برنامه های پزشکان عمومی ، متخصص و فوق تخصص

 


منوی اصلی