واحد بایگانی و مکاتبات قانونی

 


مسئول واحد : محسن خسروی                                                                                                                          

تحصیلات : لیسانس مدارک پزشکی

سابقه : 4 سال

تلفن : 38513258  ( داخلی 266 )

پست الکترونیک : khosravitm2[@]mums.ac.ir 

 

 

هدف واحد مکاتبات قانونی و بایگانی  :

نگهداري سيستماتيك پرونده هاي پزشكي به نحو قابل دسترس در حداقل زمان براي بيماران و ساير استفاده كنندگان مجاز نسبت به اطلاعات پرونده پزشكي  و پاسخگوئي به نامه هاي مراجع قانوني

 

شرح وظایف

  1. تحویل پرونده از بخش حسابداری بیمارستان
  2. کنترل اوراق پرونده های رسیده به مدارک پزشکی از نظر کمی
  3. مرتب نمودن اوراق پرونده بر اساس ترتیب استاندارد
  4. کنترل شماره پرونده های داده شده  به بیماران بستری از واحد پذیرش
  5. کنترل پرونده های تحویل گرفته شده با لیست
  6. پاسخ گویی به نامه های مراجع قانونی
  7. ارائه تصویر برابر با اصل شده پرونده بیماران جهت ارائه  به شرکت های بیمه
  8. ارائه تصویر پرونده بیمار جهت ادامه درمان
  9. اسکن به روز پرونده ای بستری و ایجاد ایندکس کامپیوتری بر اساس شماره پرونده و نام بیمار
  10.  فایلینگ پرونده بر حسب فضای موجود و نیاز مرکز