رفع نقص پرونده


مسئول واحد:عبدالله خدادادی

تحصیلات:کارشناس مدارک پزشکی

سابقه:3سال

تلفن:38047268  

پست الکترونیک:khodadadiab2{@}mums.ac.ir