معرفی واحد بهبود کیفیت

 

 

مسئول واحد : فهیمه گلمکانی

تحصیلات : کارشناس  مدارک پزشکی و دانشجوی کارشناسی ارشد ارزیابی فناوری سلامت

کارشناس ارزیابی معاونت درمان از سال 91تا کنون

مسئول ستاد مرکزی کمیته های بیمارستانی

سابقه : 10سال

تلفن : 38047268

پست الکترونیک : golmakanif1[@]mums.ac.ir 

 

 

پرسنل: سعیده تویسرکانیان

تحصیلات: کارشناسی ارشد پرستاری

سمت: کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار

سابقه : 16 سال

پست الکترونیک: ToyserkanianS1{@}mums.ac.ir 

 

 

 

یکی از سیاست های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برای ارائه بهتر و ارتقاء کیفی و کمی خدمات رسانی در مراکز درمانی، راه اندازی کمیته های بیمارستانی است. در راستای تحقق اهداف بیمارستان و کمک به برنامه ریزی، سازماندهی و هماهنگی فعالیت های بیمارستانی و ایجاد زمینه جهت مشارکت فعال کلیه پرسنل، کمیته ها و شوراهای پزشکی و بیمارستانی تشکیل می گردد. کمیته های بیمارستانی بازوهای مشورتی و تصمیم گیری رئیس و مدیر بیمارستان هستند و به عنوان اتاق فکر بیمارستان محسوب می شوند. در بیمارستان فوق تخصصی جراحی عروق علوی مجموعه اي از کمیته های بیمارستانی برگزار می شود که کلیه آن ها زیر نظر رئیس بیمارستان هستند.


شرح وظایف مسئول واحد

 1. تدوین برنامه استراتژیک با هدایت تیم مدیریت اجرایی بیمارستان
 2. تعیین و نشر بیانیه رسالت در سطح واحدهای مختلف بیمارستان
 3. تدوین برنامه عملیاتی سالیانه، پیشبرد، هماهنگی و یکپارچه سازی برنامه های بهبود کیفیت و ارتقای ایمنی بیمار
 4. هماهنگی و یکپارچه سازی فعالیت های بهبود کیفیت در بیمارستان
 5. پایش مستمر برنامه بهبود کیفیت، داده ها، اقدامات و مداخلات مدیریتی از طریق تحلیل شاخص ها
 6. تدوین سیستم ها و فرآیندهای بیمارستان منطبق بر اصول بهبود کیفیت
 7. تدوین شاخص های مهم عملکردی اختصاصی، قابل اندازه گیری، قابل دستیابی و زمان دار جهت فرآیندهای مختلف بیمارستان
 8. تهیه گزارش سالیانه برنامه بهبود کیفیت بیمارستان
 9.  تصویب و ابلاغ خط مشی و روش های دریافتی از واحدهای مختلف بیمارستان
 10.  نظارت بر روند و اجرای خط مشی و روش های بیمارستان
 11.  پیگیری و هماهنگی پیاده سازی استانداردهای اعتباربخشی در واحدهای مختلف بیمارستان
 12. ایجاد نظام گزارش دهی خطاهای پزشکی و غیرپزشکی در بیمارستان
 13.  هماهنگی و یکپارچه سازی فعالیتهای بهبود کیفیت در کل بیمارستان
 14. نظارت مستمر بر تشکیل و اجرای مصوبات کمیته های بیمارستانی 
 15. همکاری با سایر کارشناسان واحدهای دیگر در زمینه های ارزشیابی، تشکیلات بیمارستانی و غیره
 16. پیاده سازی سیستم های کیفیت مدیریت و ISO,EFQM
 17. بررسی و تحلیل شرایط موجود و پیشنهاد راهکارهای علمی و عملی به منظور رفع کاستی ها و نارسایی های سیستم
 18. مشارکت در ممیزی داخلی بیمارستان، تهیه گزارش ممیزی و پیگیری اقدامات اصلاحی
 19. نظارت بر تحلیل شاخص ها و برنامه های عملیاتی
 20. نظارت بر کلیه امور اعتباربخشی بخش ها و واحدها
 21. سنجش رضایتمندی بیماران، همراهان و پرسنل بیمارستان
 22. تشکیل جلسات هفتگی با رابطین بهبود کیفیت
 23. برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با مبحث کیفیت جهت افزایش توان علمی

 

شرح وظایف کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار

 1. همکاری در تدوین برنامه استراتژیک بیمارستان
 2. هماهنگی برنامه ایمنی بیمار با مدیریت ارشد بیمارستان
 3. تدوین، اجرا و بازنگری برنامه سالیانه ایمنی بیمار در بیمارستان به منظور دستیابی به سطح یک استانداردهای بیمارستان های دوستدار ایمنی بیمار با همکاری
 4. شرکت و همکاری فعالانه در تدوین خط مشی ها و روشهای اجرایی در سازمان به منظور اشاعه ارائه خدمات بهینه
 5. خودارزیابی استانداردهای الزامی بیمارستان های دوستدار ایمنی بیمار در بیمارستان
 6. طراحی و برگزاری دوره های آموزشی به منظور ارتقاء درک و بصیرت کارکنان از استانداردهای الزامی بیمارستان های دوستدار ایمنی بیمار در بیمارستان
 7. بررسی فرهنگ ایمنی بیمار بر مبنای سالیانه و اقدام اصلاحی به منظور ارتقاء آن
 8. شرکت در بازدیدهای مدیریتی ایمنی بیمار و پی گیری انجام اقدامات اصلاحی و بازخورد به کارکنان
 9. همکاری در انجام ممیزی های بالینی و پیشنهاد موضوعات بالینی بر اساس نتایج بازدیدهای مدیریتی و تحلیل ریشه ای وقایع
 10. ایجاد و آموزش چگونگی استفاده از سیستم یادگیری و گزارش دهی اتفاقات ناخواسته در بیمارستان
 11. شرکت و همکاری فعالانه با در جلسات مرگ و میر و معلولیت ها و پیگیری اتفاقات تهدید کننده ایمنی بیمار و تحلیل ریشه ای وقایع
 12. اقدام اصلاحی بر اساس نتایج تحلیل ریشه ای وقایع به منظور کاهش خطرات در سازمان
 13. بسترسازی و ایجاد شیوه مناسب برقراری ارتباط در خصوص موضوعات مرتبط به ایمنی بیمار در بیمارستان
 14.   سایر امور مربوطه طبق دستور مافوق و برابر مقررات