بخش ICUرئیس بخش : دکتر امیر مریخی اردبیلی

سرپرستار : زهرا صوفی

تحصیلات : کارشناس  هوشبری

سابقه : 18سال

تلفن : 38513258  ( داخلی 223 )

پست الکترونیک : Sufizahra{@}mums.ac.ir 

 

 

سوابق کاری سرپرستار

 رابط کنترل عفونت از سال 83 ، مربی بالینی دانشجویان از سال 89 و "وارد" اتاق عمل عروق از سال90

 

اهداف استراتژيکي

 1. مدیریت طرح تکریم ارباب رجوع و رضایت مندی بیماران و کارکنان به منظور افزایش جذب بیمار با هدف ارتقاء کیفیت خدمات سلامت بیماران بستری ،  ارتقاء و آگاه سازی کارکنان از اهمیت طرح تکریم ارباب رجوع و ارتقاء طرح تحول نظام سلامت.
 2. ارتقاء  مستمر کیفیت و ایمنی بیمار با هدف افزایش مراقبت از عفونت بخش ICU  و کاهش شیوع عفونت بخش، کاهش بروز حوادث در محیط کار ، کاهش خطای پزشکی ، ارتقاء رعایت بهداشت دست و طرح تحول نظام سلامت
 3. توانمند سازی علمی و عملی پرسنل در راستای اثر بخشی خدمات و افزایش انگیزه با هدف  بهبود کیفیت آموزش کارکنان، دستیابی به اهداف برنامه های اعتبار بخشی و حاکمیت بالینی و ارتقاء طرح تحول نظام سلامت     
 4. ارتقاء سلامت جامعه تحت پوشش به منظور، کاهش سرانه تولید زباله صنعتی و بیمارستانی برابر طرح تفکیک، کاهش بروز حوادث در محیط کار و ارتقاء طرح تحول نظام سلامت
 5. ارتقاء مدیریت تجهیزات پزشکی با هدف تکمیل و تجهیز ملزومات،  ارتقاء نظارت و پایش تجهیزات پزشکی موجود  و ارتقاء طرح تحول نظام سلامت

 

شرح وظایف

 1. ایجاد نظام رضایت سنجی از پرسنل
 2. ایجاد نظام رضایت سنجی از بیماران
 3. تهیه پمفلت  بخش
 4. شناسایی صحیح بیمار
 5. گزارش دهی خطا
 6. کنترل عفونت
 7. شستشوی دست
 8. رفع مشکلات بهداشتی
 9. افزایش کارایی پرسنل
 10. استاندارد سازی خدمات و اقدامات پرستاری
 11. آموزش CPR
 12. تفکیک زباله
 13. کاهش زخم بستر
 14. تکمیل پرونده پرسنلی کلیه نیروهای شاغل در بخش مطابق با استانداردهای اعتبار بخشی
 15. بازنگری خط مشی های بخش
 16. مستند سازی
 17. برگزاری کلاسهای درون بخشی
 18. برگزاری جلسات درون بخشی
 19. فیزیوتراپی و بازتوانی
 20. پیگیری خرید تجهیزات جهت restrain   کردن بیماران
 21. همکاری جهت راه اندازی ICU جراحی قلب
 22. بهبود و ارتقاء تجهیزات پزشکی