سوپروایزر بالینی

 

 

نام و نام خانوادگی:حسن پورحکمت                                                                       
سمت : سوپروایزر بالینی
تحصیلات : کارشناسی پرستاری                                                                                  
سابقه : 29سال
تلفن : 38047258  ( داخلی 258-259) 
پست الکترونیک : pourhekmath1{@}mums.ac.ir 

 

 

 

 


نام و نام خانوادگی:امین الله اسکوئیان 
سمت : سوپروایزر بالینی
تحصیلات : کارشناسی پرستاری                                                                                        
سابقه : 28سال 
پست الکترونیک : oskoueiana2{@}mums.ac.ir 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی: نسرین ایرانی                                                                       
سمت : سوپروایزر بالینی
تحصیلات : کارشناس پرستاری                       
سابقه : 28سال                             
پست الکترونیک : iriranian1{@}mums.ac.ir

 

 

 

 

 

 

 


نام و نام خانوادگی:حسینعلی رضایی                                                                   
سمت : سوپروایزر بالینی
تحصیلات : کارشناس پرستاری                         
سابقه:25سال                     
پست الکترونیک : RezaeiHA1{@}mums.ac.ir

 

 

 

 

 
نام و نام خانوادگی:وحیده اعیانی مقدم                                                                
سمت : سوپروایزر بالینی
تحصیلات : کارشناسی پرستاری                                                                            
سابقه : 11سال
پست الکترونیک : aayanimv2{@}mums.ac.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منوی اصلی