سوپروایزر بالینی

 

نام و نام خانوادگی:امین الله اسکوئیان 

سمت : سوپروایزر بالینی
تحصیلات : کارشناسی پرستاری                                                                                        
سابقه : 28سال 
پست الکترونیک : oskoueiana2{@}mums.ac.ir 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی:حسینعلی رضایی                                                                   
سمت : سوپروایزر بالینی
تحصیلات : کارشناس پرستاری                         
سابقه:25سال                     
پست الکترونیک : RezaeiHA1{@}mums.ac.ir

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی:ارمین گل افشانی                                                         
سمت : سوپروایزر بالینی
تحصیلات :                                                                           
سابقه :

پست الکترونیک : golafshania1{@}mums.ac.ir

 

 

 

نام و نام خانوادگی:جواد جهانی مهر                                                        
سمت : سوپروایزر بالینی
تحصیلات :                                                                           
سابقه : 
پست الکترونیک : jahanimehrj1{@}mums.ac.ir