آزمایشگاه

 مسئول فنی : خانم دکتر سمانه جهانفخر


مسئول بانک خون : علی نعیم پور


سوپر پوایزر : فاطمه پرهیزکار

ایمیل: ParhizkarF3{@}mums.ac.ir


 

تلفن داخلی آزمایشگاه:218

تلفن داخلی پذیرش آزمایشگاه :234

تلفن بانک خون :278

 


شرح وظایف سوپروایزر


 1. نظارت بر کلیه بخشهای آزمایشگاه اعم از فنی و غیر فنی
 2. نظارت بر اجرای صحیح انجام آزمایشات در کلیه بخشهای فنی
 3. آموزش پرسنل در خصوص انجام آزمایشات ، کار با دستگاههای جدید و آموزش پرسنل جدید الورود
 4. پیگیری سرويسهای دوره ای و تعمیرات مورد نیاز دستگاههای مختلف آزمایشگاه
 5. انجام سرويسهای هفتگی ، ماهیانه و سه ماهه دستگاه سل کانتر SYSMEX
 6. اجرای برنامه های استانداردسازی آزمایشگاه ( ایجاد LOG BOOK و شناسنامه و دفترچه فنی برای کلیه دستگاهها ) .
 7. تهیه کلیه مواد و وسایل لازم اعم از کیتهای مصرفی ، لوازم دارویی ، نوشت افزار و پیگیری تهیه مواد شوینده و ضد عفونی کننده مورد نیاز در آزمایشگاه
 8. پیگیری و پاسخ به نامه ها و چک لیست های ارسالی به آزمایشگاه
 9. گردآوری گواهی کالیبر دستگاهها از شرکتهای خریداری شده
 10. اعلام و پیگیری موارد مربوط به خرابی تجهیزاتی به مبادی ذیربط
 11. نظارت بر عملکرد دستگاه ها و تنظیم آنها با مشورت مسئول فنی
 12. تهیه برنامه ماهیانه جهت کشیکهای پرسنل بخش
 13. تهیه آمار ماهیانه و آمار فصلی جهت بخشهای مختلف آزمایشگاه
 14. پیگیری در جهت خرید دستگاههای جدید و تجهیز بهتر آزمایش
 15. پیگیری و اقدام در جهت راه اندازی آزمایشات متعدد و جدید و به روز کردن آزمایشگاه
 16. انجام کلیه امور محوله بر عهده مسئول ایمنی و بهداشت در آزمایشگاه
 17. انجام کلیه امور محوله بر عهده مسئول بانک خون
 18. تهیه محیط های کشت
 19. انجام آزمایشات هورمونی
 20. انجام کنترل کیفی در بخشهای مختلف آزمایشگاه و رسم نمودارهای وستگارد برای تستهای بیوشیمی به صورت ماهیانه
 21. کنترل و نظارت بر امور کارکنان شاغل در آزمایشگاه از نظر حضور و غیاب
 

شرح وظایف مسئول بانک خون

 
 1. تهیه فراوردهای خونی از قبیل PACKCELL و FFP ( پلاسمای تازه منجمد ) از گروههای مختلف خونی از طریق تماس با سازمان انتقال خون استان و هماهنگی با مسئولین مربوطه
 2. دفع خونهای تاریخ گذشته و ثبت شماره کیسه های خون در دفتر مخصوص بانک خون
 3. تهیه فرمهای مربوط به درخواست خون با کراس مچ و درخواست خون اورژانسی و فرم ثبت عوارض نامطلوب خون
 4. نظارت بر انجام صحیح کراس مچ
 5. برگزاری کارگاه آموزشی در جهت توضیح عوارض نامطلوب انتقال خون جهت کلیه پرسنل بیمارستان

 

شرح وظايف كارشناس آزمايشگاه

 

 1. كنترل نمونه هاي ارسال شده از پذيرش و بخشهاي بيمارستان و تطابق دادن آزمايش درخواستي با نوع و مقدار نمونه ارسالي
 2. انجام آزمايشات دريافتي ( هماتولوژي – بيوشيمي – سرولوژي – ميكروب شناسي – انگل شناسي – كامل ادرار – هورمون شناسي – ايمنولوژي – بانك خون  )
 3. ثبت اسامي ، تاريخ ، نوع آزمايش و نتايج در دفاتر مربوطه ، ثبت ليست كار روزانه و ارسال به بخش جواب دهي
 4. انجام آزمايش مجدد بر روي موارد مشكوك در صورت لزوم
 5. همكاري در كنترل و نظارت بر آماده سازي محلولهاي مورد استفاده
 6. كمك به ساير بخشهاي آزمايشگاه در صورت افزايش پذيرش
 7. رعايت اصول ايمني و حفاظت فردي و كمك در بهبود وضعيت بهداشتي و نظارت بر انجام آن توسط كاركنان تحت نظر
 8. همكاري در جمع آوري و ارائه آمار مورد نياز مقام مافوق
 9. كمك در امر آموزش دانشجويان و كارورزان
 10. نظارت و همكاري با كاردان بخش مربوطه در آزمايشگاه
 11. تهيه و تنظيم گزارشات لازم پيرامون وظايف محوله و ارائه به مسئول ذيربط
 12. شركت در جلسات آموزشي آزمايشگاه جهت ارتقاء سطح آگاهي و انجام اقدامات لازم در زمينه انطباق برنامه هاي آموزشي با روشهاي جديدآموزشي
 13. شركت در برنامه هاي اپيدميولوژي و ساير برنامه هاي بهداشتي
 14. تهيه وتنظيم مقالات علمي و مشاركت در امور تحقيقاتي ، پژوهشي و بررسي كارهاي قابل نشر
 15. انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق