واحد رادیولوژی

 

 

 

مسئول واحد:عماد شیعه علی

تحصیلات:دانشجوی کارشناسی ارشد

سابقه:8 سال

تلفن:38047(داخلی220)

ایمیل: shiehae2{@}mums.ac.ir

هدف واحد رادیولوژی:انجام امور تصویربرداری و ثبت تصاویر و همچنین خدمات تشخیصی برای بیماران و مراجعان و انجام درخواست های بخش های درمانی و پرستاری در زمینه پرتو نگاری اشعه ایکس؛سونوگرافی و مواردی از قبیل آنژیوگرافی وسی تی اسکن می باشد.

 

همکاران:   

 

منیره کریمی

کارشناس پرتوشناسی

سابقه:2سال

ایمیل: karimim5{@}mums.ac.ir

حامد واعظی

کارشناس پرتوشناسی       

سابقه:6 سال

ایمیل: vaezih2{@}mums.ac.ir

زهرا هودانلو

کارشناس پرتوشناسی

سابقه:3 سال

ایمیل: houdanlouz2{@}mums.ac.ir


 

 

شرح وظایف مسئول رادیولوژی

 1. پذیرش بیماران مراجعه کننده به بخش رادیولوژي با معرفی پزشک معالج با اولویت بیماران اورژانس
 2. ارائه دستورات وآمادگی قبلی لازم براي بیماران برحسب نوع گرافی هاي درخواستی با هماهنگی متخصصین رادیولوژي
 3. انجام گرافیهاي عادي، تخصصی ، ماموگرافی و همچنین اسکن هاي درخواستی لازم
 4. دقت در انجام گرافی هاي بعمل آماده به منظور گرفتن کلیشه هاي با کیفیت مطلوب
 5. همفکري با متخصصین رادیولوژي در تغییر نتایج و تهیه گزارشهاي لازم براي گرافی هاي انجام یافته و ارائه آن به بیمار
 6. آشنایی با داروهاي تخصصی و فوق تخصصی مورد استفاده در رادیولوژي و آگاهی از عوارضات جانب آنها با همکاري متخصصین رادیولوژي
 7. طرح ریزي و انجام برنامه هاي آموزشی و تحقیقاتی با همکاري و نظارت رادیولوژیست ها
 8. مطالعه لازم به منظور انتخاب روشهاي مناسب براي کار با پرتوهاي یونساز
 9. آماده نمودن بیمار زیر دستگاه رادیولوژي به نحوي که مشاهده عضو بیمار براي عکسبرداري امکانپذیر باشد
 10. انجام امور مربوط به آماده نمودن و بکار انداختن دستگاه با توجه به مدت تشعشع لازم و سایر عوامل فنی که جهت رادیوگرافی یا فلورسکوپی مورد نظر بیمار بعمل می آید.
 11. بررسی و کنترل قسمت هاي مختلف دستگاههاي رادیولوژي و رادیوگرافی و اعلام موارد و نقصدستگاههاي مورد بحث به مافوق
 12. انجام امور مربوط به رادیولوژي و رادیوتراپی سطحی بیماران طبق دستور و تجویز متخصصرادیوتراپی
 13. کنترل و نظارت بر کار تکنسین ها و کاردانهاي رادیولوژي
 14. نظارت بر نحوه نگهداري و کاربرد دستگاهها و چشمه هاي مولد پرتوهاي یونساز و همکاري با سازمانها و مراکز ذیصلاح کنترل پرتوهاي تحت
 15. تشریک مساعی در انجام کارهاي روزمره از جمله فلورسکوپی، آنژیوگرافی و سایر کارهاي اختصاصی با پزشک متخصص رادیولوژي
 16. شرکت فعال در دوره هاي آموزشی مرتبط با شغل و پیاده نمودن نتایج آن در انجام وظایف مربوطه
 17. انجام یا مشارکت در تحقیقات کاربردي در عرصه نظام سلامت در رشته شغلی مربوطه که بایستی به تاییدمراجع ذیربط رسیده باشد.
 18. انجام سایر امور مرتبط با شغل بر حسب دستور مقام مافوق

 

منوی اصلی