واحد فیزیوتراپیمسئول واحد: سید محمد شجاعی

تحصیلات: کارشناس فیزیوتراپی

تلفن:

پست الکترونیک: ShojaeiMH5{@}mums.ac.irمعرفی بخش
بخش فیزیوتراپی دربیمارستان علوی آماده ارائه خدمات به بیماران بستری و سرپایی می باشد.به علت کمبود فضای فیزیکی بیماران سرپایی درکلینیک بیمارستان مورد پذیرش ودرمان قرارمی گیرند.لذا با ایجادفضای مستقل در آینده می توان خدمات موثرتری را ارائه داد

 

شرح وظایف

 

 1. نظارت بر فعالیت‌های درمانی دستیار فیزیوتراپی، تکنسین فیزیوتراپی، کمک فیزیوتراپی
 2.  تشکیل پرونده جهت بیماران فیزیوتراپی
 3.  ثبت کلیه نکات مربوط به بیمار و مراحل درمان و کلیه وقایع در حین درمان
 4. جمع آوری وگزارش کلیه آمار درمانی بیماران به مسئول بخش
 5.  آموزش و توصیه به بیماران یا همراهان آنها
 6.  شرکت در بازآموزی‌ها بطور سالیانه و ارائه مدارک مربوطه
 7. رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای
 8. بررسی و معاینه انفرادی و گروهی نقص‌های بالقوه یا بالفعل، محدودیتهای عملکردی، نا تواناییها
 9. تشخیص محدودیتهای حرکتی، ناتوانیها یا بیماری‌ها
 10.  طراحی و برنامه ریزی برای درمان
 11.  مشاوره و آموزش به بیمار
 12.  اجرای مداخلات درمانی مانند:مانوال تراپی، الکتروتراپی، تمرین درمانی، هیدروتراپی
 13.  ارزیابی پیشرفت بیمار
 14.  ثبت مراحل درمان
 15.  تهیه گزارش درمان در پایان آخرین جلسه درمانی جهت ارائه به پزشک ارجاع دهنده
 16.  ارائه خدمات درمانی به بیماران اعم از سرپائی یا بستری مطابق دستورالعمل مسئول بخش
 17.  انجام سایرامورمحوله از طرف مسئول بخش درحدود اخلاق حرفه ای‌
 18.  حفظ اطلاعات و اسرار مربوط به کارکنان وبیماران
 19. عدم دخالت دراموردرمانی همکاران و درصورت نیازگزارش به مسئول بخش