امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 

شماره تلفن های داخلی بیمارستان
بخش جراحی عروق 271-270 اورژانس 233
 ICU 223  اتاق عمل 225-228
 مددکاری 295  درمانگاه 239
 انتظامات 299  آزمایشگاه 278
 رادیولوژی 220  کلنیک دیابت 324
 دیالیز 325  خدمات پرستاری 258
ریاست 205  مدیریت 287
 پذیرش 260 ترخیص  264

 

جهت تماس با بخش های مورد نظر از خارج بیمارستان، پس از پیش شماره 05138047xxx داخلی مورد نظر خود را شماره گیری نمایید

مثال: انتظامات 05138047299