بخش دیالیز

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

رییس بخش دیالیز: دکتر بشری حسن زمانی

سرپرستار بخش: خانم میر

تحصیلات : کارشناس پرستاری

سابقه : 16 سال

تلفن : 38047325  ( داخلی 326-325)

پست الکترونیک :mirm1[at]mums.ac.ir

 

هدف واحد:

هدف این بخش و در کل مجموعه بیمارستان آموزشی پژوهشی و درمانی علوی در وهله‌ی اول سلامت جامعه و سپس رضایت بیمار می باشد. 

 

انجام دیالیز کلیه بیماران همودیالیزی در تمامی ساعات شبانه روز

انجام همودیالیز بیماران اورژانسی

پذیرش بیماران سرپایی و تشکیل پرونده جهت آنان

بررسی کفایت دیالیز

برگزاری دوره های بازآموزی جهت کارکنان

ارائه کنفرانس های درون بخشی به صورت ماهیانه

انجام پژوهش های علمی مرتبط با همودیالیز

ویزیت بیماران توسط پزشک در ضمن دیالیز

پذیرش بیمار

هماهنگی با سایر بخش ها جهت انتقال بیمار به بخش همودیالیز

چك كردن دستور پزشك مبني بر انجام همودياليز بيمار

-كنترل و ارزيابي دستيابي عروقي بيمار

کنترل وضعيت Hbs Ag ، Hcv Ab، HIV –

کنترل آمادگي دستگاه هاي دياليز و Ro

 

اقدامات اوليه قبل از انجام همودیالیز:

كنترل وزن  در صورت امکان

گرفتن يك شرح حال از بيمار

كنترل فشار خون  

كنترل دستيابي عروقي بيمار

وصل بيمار به دستگاه همودياليز

 

مراقبتهاي حين دياليز:

1-كنترل دستيابي عروقي بيمار

 2- كنترل كل ست لاين هاي شرياني و وريدي و صافي بيمار

3-كنترل كل دستگاه همودياليز

4-كنترل فشار خون

5-کنترل وضعيت هموديناميك بيمار

 

مراقبتهاي بعد از دياليز :

1- کنترل فشار خون

2-کنترل وضعيت هموديناميگ بيمار.

3 كنترل دستگاه همودياليز

4- جدا كردن بيمار از دستگاه همودياليز

5- كنترل دستيابي عروقي از نظر خونريزي

6-كنترل وزن بيمار در صورت امکان

7-آموزش به بيماران و همراهان آنها در خصوص مراقبتهاي بيمار دياليزي