سوپروایزر بالینی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

نام و نام خانوادگی:امین الله اسکوئیان 

سمت : سوپروایزر بالینی 

پست الکترونیک :

oskoueiana2[at]mums.ac.ir 

نام و نام خانوادگی:حسینعلی رضایی

سمت : سوپروایزر بالینی 

پست الکترونیک :

 RezaeiHA1[at]mums.ac.ir

نام و نام خانوادگی: فاطمه عالم ارا

سمت : سوپروایزر بالینی

 پست الکترونیک :

 AlamaraF1[at]mums.ac.ir

نام و نام خانوادگی: فاطمه براتی

سمت : سوپروایزر بالینی

 پست الکترونیک :

 BaratiF2[at]mums.ac.ir

نام و نام خانوادگی: سعیده توسرکانیان

سمت : سوپروایزر بالینی

پست الکترونیک: 

 ToyserkanianS1[at]mums.ac.ir

 نام و نام خانوادگی:آتیه پور مهدی

سمت : سوپروایزر بالینی

پست الکترونیک:

 PoormahdiA2[at]mums.ac.ir

نام و نام خانوادگی:حمیده خاکی

سمت : سوپروایزر بالینی

پست الکترونیک :

 KhakiBH2[at]mums.ac.ir