سوپروایزر آموزشی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

مسئول واحد: سمانه گرامی

سمت : سوپروایزر آموزشی

تحصیلات : کارشناس پرستاری

سابقه : 12سال 

تلفن : 38047255  ( داخلی 294)

geramis1[at]mums.ac.ir : پست الکترونیک

 

  1. در اهداف کوتاه مدت روند تغییرات در این اهداف با اهمیت بیشتر،در مدت زمان کمتری به نتیجه می رسد که می توان به عنوان مثال:نیاز سنجی و ارزیابی تمامی پرسنل را هدف قرار داد تا علاوه بر بیان مشکلات ،انتظارات مقام مافوق را دریابند و در نهایت به یک جمع بندی در جهت اجرای هر چه بهتر خدمات برسیم.
  2. در اهداف کوتاه مدت می توان با تدوین برنامه توسعه فردی به درستی حیطه هایی را که پرسنل در آنها نیاز به آموزش دارند را تعیین نموده وبا متمرکز نمودن آموزش ها بر نیازهای واقعی پرسنل باعث افزایش اثربخشی و کاراآیی آموزش ها شد ودر نهایت باعث توسعه شایستگی ها و بهبود عملکرد آنها شد
  3. در اهداف میان مدت که با دوره شش ماهه تا یکسال به نتیجه می رسد،می توان به این اهداف رسید:
  4. تدوین برنامه آموزشی مستمر و مدون جهت رفع نیازهای آموزشی
  5. پیشنهاد تهیه کتب، مجلات ،جزوات اموزشی جهت ارتقا سطح آگاهی کارکنان
  6. در اهداف بلند مدت :از آنجائیکه مستلزم صرف زمان زیادتری می باشد و روند تغییرات در راستای انها به کندی صورت می گیرد می توان به این اهداف دست پیدا کرد:  
  7. استقرارنظام آموزش سازمان یادگیرنده و دانشی

برگزاری آزمون های توانمندی بدو ورود

  1. تهیه کتابچه آموزشی بدو ورود
  2. تهیه جزوات و پمفلت های آموزشی جهت کارکنان و بیماران
  3. برگزاری کلاس های آموزشی