آزمایشگاه

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

مسئول فنی : خانم دکتر سمانه جهانفخر

مسئول بانک خون : علی نعیم پور

سوپر پوایزر : فاطمه پرهیزکار

ایمیل: ParhizkarF3{@}mums.ac.ir

 

 

تلفن داخلی آزمایشگاه:218

تلفن داخلی پذیرش آزمایشگاه :234

تلفن بانک خون :278

 

 

 

 

 

 

 1. نظارت بر کلیه بخشهای آزمایشگاه اعم از فنی و غیر فنی
 2. نظارت بر اجرای صحیح انجام آزمایشات در کلیه بخشهای فنی
 3. آموزش پرسنل در خصوص انجام آزمایشات ، کار با دستگاههای جدید و آموزش پرسنل جدید الورود
 4. پیگیری سرويسهای دوره ای و تعمیرات مورد نیاز دستگاههای مختلف آزمایشگاه
 5. انجام سرويسهای هفتگی ، ماهیانه و سه ماهه دستگاه سل کانتر SYSMEX
 6. اجرای برنامه های استانداردسازی آزمایشگاه ( ایجاد LOG BOOK و شناسنامه و دفترچه فنی برای کلیه دستگاهها ) .
 7. تهیه کلیه مواد و وسایل لازم اعم از کیتهای مصرفی ، لوازم دارویی ، نوشت افزار و پیگیری تهیه مواد شوینده و ضد عفونی کننده مورد نیاز در آزمایشگاه
 8. پیگیری و پاسخ به نامه ها و چک لیست های ارسالی به آزمایشگاه
 9. گردآوری گواهی کالیبر دستگاهها از شرکتهای خریداری شده
 10. اعلام و پیگیری موارد مربوط به خرابی تجهیزاتی به مبادی ذیربط
 11. نظارت بر عملکرد دستگاه ها و تنظیم آنها با مشورت مسئول فنی
 12. تهیه برنامه ماهیانه جهت کشیکهای پرسنل بخش
 13. تهیه آمار ماهیانه و آمار فصلی جهت بخشهای مختلف آزمایشگاه
 14. پیگیری در جهت خرید دستگاههای جدید و تجهیز بهتر آزمایش
 15. پیگیری و اقدام در جهت راه اندازی آزمایشات متعدد و جدید و به روز کردن آزمایشگاه
 16. انجام کلیه امور محوله بر عهده مسئول ایمنی و بهداشت در آزمایشگاه
 17. انجام کلیه امور محوله بر عهده مسئول بانک خون
 18. تهیه محیط های کشت
 19. انجام آزمایشات هورمونی
 20. انجام کنترل کیفی در بخشهای مختلف آزمایشگاه و رسم نمودارهای وستگارد برای تستهای بیوشیمی به صورت ماهیانه
 21. کنترل و نظارت بر امور کارکنان شاغل در آزمایشگاه از نظر حضور و غیاب
 

 

 1. كنترل نمونه هاي ارسال شده از پذيرش و بخشهاي بيمارستان و تطابق دادن آزمايش درخواستي با نوع و مقدار نمونه ارسالي
 2. انجام آزمايشات دريافتي ( هماتولوژي – بيوشيمي – سرولوژي – ميكروب شناسي – انگل شناسي – كامل ادرار – هورمون شناسي – ايمنولوژي – بانك خون  )
 3. ثبت اسامي ، تاريخ ، نوع آزمايش و نتايج در دفاتر مربوطه ، ثبت ليست كار روزانه و ارسال به بخش جواب دهي
 4. انجام آزمايش مجدد بر روي موارد مشكوك در صورت لزوم
 5. همكاري در كنترل و نظارت بر آماده سازي محلولهاي مورد استفاده
 6. كمك به ساير بخشهاي آزمايشگاه در صورت افزايش پذيرش
 7. رعايت اصول ايمني و حفاظت فردي و كمك در بهبود وضعيت بهداشتي و نظارت بر انجام آن توسط كاركنان تحت نظر
 8. همكاري در جمع آوري و ارائه آمار مورد نياز مقام مافوق
 9. كمك در امر آموزش دانشجويان و كارورزان
 10. نظارت و همكاري با كاردان بخش مربوطه در آزمايشگاه
 11. تهيه و تنظيم گزارشات لازم پيرامون وظايف محوله و ارائه به مسئول ذيربط
 12. شركت در جلسات آموزشي آزمايشگاه جهت ارتقاء سطح آگاهي و انجام اقدامات لازم در زمينه انطباق برنامه هاي آموزشي با روشهاي جديدآموزشي
 13. شركت در برنامه هاي اپيدميولوژي و ساير برنامه هاي بهداشتي
 14. تهيه وتنظيم مقالات علمي و مشاركت در امور تحقيقاتي ، پژوهشي و بررسي كارهاي قابل نشر
 15. انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق