امور قرارداد ها

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

مسئول واحد: عماد شیعه علی

تلفن :38047220

پست الکترونیک : shiehae2[at]mums.ac.ir  

 

 

 1. ارتباط با دفتر حقوقی دانشگاه جهت تنظیم قراردادها
 2. هماهنگی با واحد مالی واداری جهت انجام قراردادها
 3. هماهنگی بامدیریت بیمارستان جهت تنظیم قراردادها
 4. ثبت وبایگانی قراردادهای تنظیم شده


اين واحد شامل دو بخش "قراردادهاي درماني" و "غير درماني" مي باشد:


الف- قراردادهاي درماني

 1. بررسي و عقد قرارداد با شركتهاي بيمه اي و خصوصي
 2. بررسي و عقد قراردادهاي چكاپ با شركت ها و سازمان هاي متقاضي
 3. ثبت كليه تعرفه ها در سيستم و كنترل و نظارت بر تغييرات مطابق با آخرين قوانين وزارت بهداشت
 4. مشاوره به كليه مراجعان در ارتباط با امكان استفاده از خدمات بيمه اي
 5. پيگيري كسورات بيمه اي

 

ب- قراردادهاي غير بيمه اي

 1. تنظيم و عقد كليه قراردادهاي داخلي ، پيمانكاري، خريد تجهيزات و ملزومات پزشكي و غير پزشكي و...
 2. برگزاري مناقصه ها و مزايده ها با اجراي تشريفات قانوني
 3. كليه امور مرتبط با اخذ قراردادهاي غير درماني