واحد حسابداری درآمد و ترخیص

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مسئول واحد: محبوبه تلائی                                                                     
تحصیلات: لیسانس مدارک پزشکی
سابقه: 10سال   
تلفن: 38513264 (داخلی 264)
پست الکترونیک: TalaeiM3[at]mums.ac.ir

 

هدف واحد حسابداری درآمد و ترخیص: ترخیص به موقع بیماران و ارسال اسناد بیمه ای به سازمان های بیمه ،عقد قرارداد با سازمانها ،پیگیری مطالبات بیمارستان از سازمانهای بیمه ، افزایش درآمد بیمارستان با کاهش کسورات و ارسال به موقع اسناد جهت بازپرداخت به موقع سازمانهای بیمه

 

 1. ترخیص بیماران بستری در بخش(سرپایی و بستری).
 2. تسویه حساب بیماران به صورت سیستمی از طریقدستگاههای پی سی پوز و atm .
 3. مرتب سازی پرونده بر اساس معیارهای مالی و الصاق فیش های واریزی مربوطه.
 4. مرتب سازی پرونده و ایجاد اسناد بیمه ای جهت ارسال به سازمان بیمه.
 5. ارسال اسناد به کارشناس بیمه جهت رسیدگی و دریافت اسناد پس از رسیدگی از کارشناس.
 6. بررسی کسورات بیمه ای و تلاش در جهت رفع کسورات .
 7. ارائه گزارشات مالی از درآمد های بیمارستان جهت ارائه به مسئول امور مالی.
 8. ثبت کسورات در سیستم his   بیمارستان .
 9. ارسال اسناد به مدارک پزشکی از طریق نرم افزارهای مربوطه.
 10. پیگیری مطالبات بیمه از سازمانهای بیمه گر و ارتباط مکرر با بیمه ها.
 11. عقد قراردادهای بیمه ای با بیمه های اصلی و تکمیلی.
 12. پیگیری معرفی پزشکان به سازمانهای بیمه و معرفی مسئولین فنی بیمارستان.
 13. پیگیری موارد مربوط به پروانه های بیمارستان و مسئولین فنی بیمارستان.
 14. جمع آوری مدارک پزشکان و بررسی از لحاظ هیئت علمی بودن و ارائه مستندات به واحد مالی.
 15. پیگیری و ثبت سامانه های مالی (سجاد. قاصدک و...)
 16. پیگیری با پزشکان و منشی بخش جهت رفع کسورات در اسناد بیمه ای.
 17. ارائه گزارش های درآمدی و مالی به مدیر و مسئول امور مالی بیمارستان .