سرپرست امور مالی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

مسئول واحد:مصطفی عاشوری کاخکی

تحصیلات: لیسانس حسابداری

تلفن: 38047240

پست الکترونیک:ashourim1[at]mums.ac.ir

 

 

 1. احترام و اکرام ارباب رجوع
 2. مسئولیت کلیه اسناد هزینه واسناد  حسابداری انجام شده در واحد امور مالی بیمارستان
 3. مدیریت در اولویت بندی هزینه ها
 4. مدیریت در مطابقت هزینه ها با آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه
 5. پاسخگویی به حسابرس و دیوان محاسبات و مدیر امور مالی دانشگاه
 6. مدیریت بر منابع مالی و تلاش در جهت وصول مطالبات
 7. مدیریت بر واحد درآمد ( صندوق پذیرش – تسویه و ترخیص – سوپروایزور کامپیوتر و ارسال اسناد سرپایی و بستری )
 8. ارجاع بخش نامه های رسیده به زیر مجموعه و نظارت بر حسن اجرای آن
 9. تعامل و مشاوره با ریاست بیمارستان در اتخاذ تصمیمات کلان
 10. تأمین اعتبار خریدهای غیر اموالی بیمارستان
 11. نظارت بر حسن اجرای مصوبات هیأت رئیسه و هیأت عالی نظارت بر نظام نوین
 12. نظارت بر حسن اجرای وظایف زیر مجموعه و کسب رضایت و احترام به ارباب رجوع
 13. مدیریت و نظارت بر اجرای حسابداری تعهدی در جهت اهداف وزارت خانه
 14. کنترل قراردادهای بیمارستان