واحد کدگذاری

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 

 

مسئول واحد : فاطمه مبارکی

تحصیلات : کارشناس مدارک پزشکی

سابقه : 4سال

تلفن : 38513258  ( داخلی 260 )

پست الکترونیک : mobarakif2[@]mums.ac.ir 

 

 

کدگذاری به مفهوم رمزگذاری است و یا عمل جمع آوری و طبقه بندی اطلاعات به صورت رمز را کدگذاری نامند. با انجام عمل کدگذاری، عبارت تشخیصی موجود در پرونده بیماران به یک کد حرفی- عددی برگردانده می شود.واحد کدگذاری بخش مدارک پزشکی علاوه بر تشخیص طبی، به سایر موارد ثبت شده در پرونده که جهت تحقیقات و مطالعات پزشکی، مطالعات آماری و ارزشیابی گروه های بیمارستانی مفید می باشد نیز کد اختصاص می دهد: نظیر اعمال جراحی، محیط ها و عوامل حادثه زا و در صورت فوت بیمار ، علت زمینه ای و علت مستقیم فوت نیز کدگذاری می گردند.

 

  1. مطالعه دقیق پرونده پزشکی بیماران بستری ، سرپایی و اورژانس جهت تعیین تشخیص اصلی و نوع اقدام
  2.  کدگذاری صحیح تشخیصهای بیماری ها با استفاده از کتاب طبقه بندی بین المللی بیماریها (ICD-10) و رعایت قوانین ذیربط
  3.  کدگذاری صحیح اقدامات درمانی و جراحی با استفاده کتاب طبقه بندی بیماریها در آمریکا (ICD-9-CM) و رعایت قوانین ذیربط
  4. کدگذاری صحیح علت اصلی و علل زمینه ای فوت با استفاده از کتاب طبقه بندی بین المللی بیماریها (ICD-10) و رعایت قوانین ذیربط
  5. ورود داده های کدگذاری شده بیماریها، اعمال جراحی و اقدامات درمانی در سیستم نرم افزاری بیمارستان HIS
  6. همکاری و ارتباط نزدیک با پرسنل واحدهای بخش مدارک پزشکی و سایر بخشهای بیمارستان
  7. تدوین دستورالعمل ها و روشهای اجرایی و  تهیه مستندات مربوط به واحد کدگذاری   
  8. پیگیری و انجام اموری که از طرف مقام مافوق ابلاغ می شود

  

کاردانی مدارک پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی مشهد

کارشناسی مدارک پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران

دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت- دانشگاه علوم پزشکی کاشان

مجری طرح پژوهشی قصد تداوم استفاده کاربران از سیستم اطلاعات بیمارستانی بر اساس مدل ECM

مسوول آمار مرکز بهداشتی و درمانی انقلاب مشهد

کارشناس مدارک پزشکی بیمارستان شهید کامیاب مشهد

کارشناس مدارک پزشکی بیمارستان 22 بهمن نیشابور