کارشناس مسئول فناوری اطلاعات سلامت

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مسئول واحد : فهیمه گلمکانی

تحصیلات : کارشناس مدارک پزشکی و دانشجوی کارشناسی ارشد ارزیابی فناوری سلامت

کارشناس اعتبار بخشی معاونت درمان از سال 91 تا کنون

مسئول ستاد مرکزی کمیته های بیمارستانی (معاونت درمان)

سابقه : 10سال

تلفن : 38047265

پست الکترونیک : golmakanif1[at]mums.ac.ir 

 

 

مديريت اطلاعات سلامت به عنوان ابزار ارزيابي اقدامات درماني ، کنترل فعاليت پزشکان و پيراپزشکان و کمک به عوامل فرآيند درمان در جهت ارتقاء کيفيت خدمات درماني و کاهش هزينه ها ، نقش ايفاء مي نمايد . همچنين با ارائه مدارک مستند مي تواند حامي حقوق تيم درمانگر ، بيمار و موسسه درماني در محافل قضايي و اداري باشد .

 واحد مديريت اطلاعات سلامت  به عنوان ارتباط دهنده اعضاي كادر درمان و در جهت کمک و پشتيباني قانوني از حقوق بيمار ،تيم درمانگر و موسسه درماني ، ارتقاءدرجه اعتبار بخشی، کاهش کسورات ، افزايش درآمد و ... نقش اساسي ايفاء مي نمايد. 

 

 1. نظارت بر اجراي صحيح مقررات و دستورالعمل هاي سازماني در بخش فناوری اطلاعات سلامت
 2. تعیین  شرح وظايف سازماني هر واحد به تفکيک
 3. برنامه ريزي و تعيين شيفت هاي كاري پرسنل و كنترل عملكرد نیروهای  تحت سرپرستي در چارچوب وظايفشان
 4. انجام ارزشیابی پرسنل بخش فناوری  اطلاعات سلامت مرکز
 5. انجام نیاز سنجی آموزشی بخش فناوری اطلاعات سلامت با توجه به دستورالعمل های مربوطه
 6. اطلاع رساني به مسئولين واحدهاي زیرمجموعه فناوری اطلاعات سلامت در خصوص بخش نامه ها و ابلاغ دستورالعملهاي مربوطه
 7. نگهداري صحيح پرونده های پزشکی  به منظور ايجاد سرعت وسهولت دسترسي و بازيابي پرونده ها  
 8. پاسخگويي مناسب و سريع به مراجع قانوني در جهت كسب حقوق قضايي مربوط به بيمار يا بيمارستان
 9. ارزيابي مستمر عملكرد بخش وپيگيري جهت مرتفع نمودن نقايص موجود
 10. تشکيل کميته مديريت اطلاعات سلامت و فناوری اطلاعات بصورت منظم و ماهيانه
 11. تدوين دستورالعملهاي داخلي در خصوص نحوه مستندسازي و قوانين مخصوص آن جهت بخش و واحدهاي مختلف بيمارستان در قالب نامه ا توماسیون
 12. بررسي اوراق موجود ودرصورت نیاز درخواست اوراق مخصوص و اصلي پرونده از انبار
 13. تهيه گزارش از فعاليت هاي انجام شده دربخش هاي تحت سرپرستي و ارسال به مديريت بيمارستان
 14. بررسي سنجه هاي اعتباربخشي ، بروز رساني استانداردهاي مدنظر در سنجه ها و رعايت ضوابط تدوين شده جهت اعتبار بخشی  بيمارستان
 15. تهیه تجهیزات و ملزومات واحد و برآورد فضای مورد نیاز