واحد آمار

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 مسئول واحد : ملیحه غفاری                                                                                         

تحصیلات : فوق دیپلم مدارک پزشکی

سابقه : 15سال

تلفن :38047268

پست الکترونیک : ghafarism2[at]mums.ac.ir 

 

 

 

 هدف واحد آمار  : تدوين اطلاعات آماري بيماران و بيمارستان ، بررسي و آناليز آنها ، ارائه به مديران سازمان جهت استفاده در تصميم گيري بهینه درراستاي  ارتقاء سطح کيفي خدمات ارائه شده و در نهايت دستيابي به کيفيت مطلوب

 

 1. جمع آوری و تهیه آمار بخشها و مراکز پاراکلينيک  آزمايشگاه – راديولوژی سونوگرافی و ......
 2. جمع آوری و تهیه  آمار فعاليت بيمارستان بصورت ماهیانه در قالب جزوه آمار  ( تخت ثابت – تخت فعال – بيمار بستری و مرخص شده و.... )
 3. جمع آوری وتهیه آمار بیماران فوت شده در پایان هر ماه و ارسال به مرکز بهداشت
 4. تدوين و ثبت آمار ماهيانه در سامانه هاي اداره آمار( فرابر ) و آواب
 5. بروز رسانی اطلاعات پرسنلی و تجهیزات و ...... در سایت آواب  و ثبت نمودن  آمار  فعالیت بیمارستان ، فعالیت پاراکلنیک ها ، اعمال جراحی  و ........  بصورت ماهیانه در سایت مذکور و هماهنگی لازم با کارشناسان معاونت محترم درمان
 6. تهيه گزارش عملکرد بيمارستان به استناد گزارشات واحدهاي مربوطه و فعال در بيمارستان در قالب آمارهای سه ماهه، شش ماهه ، نه ماهه و سالانه
 7. ارائه شاخصهای آماری مانند درصد اشغال تخت ، متوسط روز بستری ، تخت روز اشغال و ... جهت استفاده همکاران محترم در فایل سرور بیمارستان
 8. تهيه و ارسال آمار درخواستي از معاونتهاي مختلف دانشگاه علوم پزشکي در مدت زمان مشخص شده
 9. ساماندهي آمار موجود و بايگاني آمار برای مدت زمان مشخص شده
 10. طراحي فرم هاي آماري سالانه جهت مجموع فعاليت هاي تمامي واحدهاي فعال بيمارستان اعم از بخش ها ، درمانگاهها ، پاراکلينيک ، و ...
 11. تحليل آمار و ارائه پس خوراندهاي آماري فعاليت واحدها به مديريت محترم بيمارستان
 12. اطلاع رساني و مکاتبه با مسئولين بخش هاي بيمارستان در مورد اهميت دقت در آمار استخراج شده در
 13. واحدهاي مربوطه و ارسال آن در مدت زمان معين شده به واحد آمار بيمارستان
 14. اطلاع رساني به مسئولين بخش ها در خصوص بخشنامه هاي ارسالي از سوي اداره آمار معاونت پژوهشي دانشگاه علوم  پزشکي
 15.  ارائه پس خوراند آمار فعاليت بخش ها و مقايسه با مدت مشابه سال قبل به مسئولين بخش ها در فایل سرور بیمارستان
 16. اصلاح برخي فرم هاي آماري و تنظيم فرم هاي داخلي به اقتضاي نياز بيمارستان
 17. چک راندوم آمار استخراج شده در بخش ها و تذکر و پیگیری  در صورت اختلاف هاي آماري
 18. همکاری درارائه آمارهای مورد نیاز واحدهای مختلف از جمله آمارمورد نياز دفتر بهبود كيفيت ، تحول سلامت ، مسئول

 

1-سال 1379 تا 1380اشتغال به طرح در بیمارستان امام رضا (ع)

2-سال 81تا 82 اشتغال در واحد پذیرش بیمارستان امام رضا ( ع)

3-سال 82تا 90 اشتغال در بیمارستان خصوصی مهر با عنوان مسئول آمار

4-سال 90تا 95 اشتغال در بیمارستان فوق تخصصی پیوند اعضاء و دیالیز منتصریه با عنوانهای مسئول مدارک پزشکی  و آماربه مدت یکسال و چهار سال بعنوان مسئول پذیرش و مسئول حضور و غیاب مرکز