واحد پذیرش

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 مسئول واحد: علی واعظی                                                                                         

تحصیلات: لیسانس مدارک پزشکی

تلفن : 38513258  ( داخلی 260 )

سابقه کاری: 2سال

پست الکترونیک:  vaezia2[at]mums.ac.ir

 

 

 1. ارتباط وهماهنگی لازم با مدیر فناوری اطلاعات سلامت درخصوص اطلاع ازآخرین بخش نامه ها ودستورالعملهای صادرشده جهت تشکیل پرونده وبستری بیماران
 2. اخذ رضايت نامه درمان وعمل جراحي از بيماران با توجه به سن و وضعیت ذهنی و در نظر گرفتن مسائل و شرايط قانوني اخذ رضايت نامه
 3. راهنمائي بيماران جهت به همراه داشتن مدارك مورد نياز و انجام اقدامات پاراكلينيكي قبل از بستري شدن.
 4. كنترل رعايت استانداردهاي برگه دستور بستري وهماهنگي با پزشكان وتهيه گزارش به مسئول واحد
 5. مشخص نمودن نوع بيمه و دریافت علی الحساب بیماران الکتیو
 6. ثبت دقيق و كامل اطلاعات هويتي بيمار و مشخصات بستري HIS
 7. راهنمايي و هدايت بيماران پس ازتشكيل پرونده به بخش مربوطه
 8. رعايت قوانين و مقررات و ضوابط بيمارستان
 9. رعايت ضوابط تدوين شده جهت اعتباربخشی بيمارستان
 10. كسب دستور و برنامه كار از مسئول واحد
 11. راهنمايي بيماران به واحدهاي گوناگون در صورت نياز
 12. تهيه گزارش از فعاليت ها به مسئول واحد
 13. انجام كليه امور محوله طبق دستور مافوق

 

از سال 1392 تا 1393 بیمارستان امام حسین

از سال 1394 به مدت 5ماه بیمارستان امداد

از سال 1395 تاکنون بیمارستان علوی