واحد تجهیزات پزشکی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

مسئول واحد: محمدامین بخشعلی

تحصیلات: کارشناس ارشد مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)

کارشناس مسئول تجهیزات پزشکی بیمارستان علوی

سرپرست واحد بهبود کیفیت بیمارستان علوی

دبیر کمیته سنجش، پایش  و کیفیت

سابقه: 6 سال

تلفن: 38047253

 BakhshaliMA2[at]mums.ac.ir :ایمیل

 

 

 

پرسنل: مریم امینی گرام

تحصیلات: کارشناسی مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)

سابقه: 2 سال

تلفن: 38047253

 aminigm3[AT]mums.ac.ir :پست الکترونیکی

  1. انجام عمليات سرويس و نگهداری به عنوان ضامن عملکرد صحيح و خوب تجهيزات
  2. انجام تعميرات لازم در مورد دستگاههای معيوب
  3. سفارش قطعات يدکی مورد نياز تجهيزات ( قطعات پرمصرف )
  4. آموزش مداوم به کاربران و آموزش ايمنی وبهداشت حرفه ای در کاربری لوازم و تجهيزات پزشکی
  5. نظارت بر خدمات شرکت ها در نگهداری و سرويس دستگاهای طرف قرارداد
  6. نظارت بر خريد دستگاههای جديد با توجه به اطلاعات موجود و تهيه جداول مقايسه ای
  7. تهيه و ايجاد شناسنامه دستگاهها
  8. نظارت بر عمليات تاسيساتی- ساختمانی مرتبط با تجهيزات پزشکی