دبیرخانه و بایگانی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

مسئول واحد: لیلی ایروانی

تحصیلات : کاردان امور اداری وکارشناس روابط عمومی

سابقه: 12سال

تلفن: 38513258(داخلی 256)

پست الکترونیک:  iravanil2@mums ac.ir

 

 

هدف واحد دبیرخانه : روش صحیح وسریع مکاتبات وانتقال اطلاعات ازطریق اتوماسیون اداری

 

 

واحد سازمانی مشخصی است که عملیات ثبت وتوزیع مکاتبات ومراسلات اداری برعهده این واحد می باشد. و نظارت برحسن جریان گردش نامه های وارده وصادره درداخل وخارج از سازمان ( تا دست یافتن به نتیجه نهایی )

درواحد دبیرخانه بااستفاده ازسیستم اتوماسیون اداری درارتباط باسایر واحد ها می باشد وگردش کلیه مکاتبات تاحد امکان به صورت الکترونیکی وبی نیاز از جابجایی فیزیکی انجام می پذیرد وتصاویر نامه ها ویاهرگونه سند دیگری دراین سیستم به روش الکترونیکی بایگانی می شود.

 

  1. نظارت بر ارسال ومراسلات نامه ها
  2. نظارت برتایپ وثبت وصدور نامه ها
  3. نظارت ورسیدگی به امر تحویل وثبت وتوزیع نامه های وارده وصادره
  4. پیگیری وپاسخگویی به نامه های ارجاع شده به کارتابل های مربوطه
  5. پاسخگویی  وراهنمایی ارباب رجوع با توجه به شماره نامه
  6. حفظ ونگهداری نامه های محرمانه ونحوه ارجاع طبق دستور ما