واحد حفاظت فنی و بهداشت کار

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

کارشناس واحد:رویا نوفرستی

کارشناس بهداشت حرفه ای

شماره تماس: 38047287

 

 

 

 1. آشنا نمودن مدیران ، اعضاء کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و کارکنان با جایگاه بهداشت حرفه اي دربیمارستان وموارد مرتبط با سلامتی کارکنان
 2. تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کارو طرح مسائل و مشکلات حفاظت و بهداشتی در جلسات کمیته و ارائه پیشنهادات لازم به مدیر بیمارستان جهت رفع نواقص و سالم سازي محیط کار
 3. ارسال صورتجلسات کمیته به مرکز بهداشت مربوطه بر اساس فرم پیشنهادي به روش بررسی تصمیمات جلسه قبلی و سپس اتخاذ تصمیمات جدید و مشخص نمودن مسئول پیگیري
 4. شناسائی شغلهاي موجود و تعداد پرسنل هر شغل بر اساس تماس با عوامل زیان آور محیط کار و ارائه راه حلهاي متناسب جهت کنترل و ارائه پیش نویس دستورالعملهاي لازم جهت انجام کار سالم و بهداشتی به منظور پیشگیري از ایجاد عوارض و بیماریهاي ناشی از عوامل فیزیکی – شیمیائی – ارگونومیکی ، بیولوژیکی و روانی محیط کار
 5. برنامه ریزي و پیگیري جهت اندازه گیري عوامل زیان آور محیط کار و اقدامات کنترلی
 6. بررسی و بازدید بهداشتی طبق برنامه زمانبندي شده از تسهیلات بهداشتی و تاسیسات و اعلام کلیه ایرادات و نواقص حفاظتی و بهداشتی و پیشنهادات لازم جهت رفع انها.
 7. توجیه و آشنا سازي شاغلین نسبت به رعایت مقررات و موازین بهداشتی و حفاظتی در محیط کار
 8. همکاري با مسئولان در تهیه دستور العملهاي لازم براي انجام کار مطمئن ، سالم و بدون خطر و همچنین استفاده صحیح از لوازم و تجهیزات بهداشتی و حفاظتی در محیط کار و متناسب بودن لوازم با نوع کار
 9. پیشنهاد به مدیر بیمارستان جهت تشویق شاغلینی که در امر حفاظت فنی و بهداشت کار علاقه و جدیت دارند.
 10. پیگیري لازم در انجام معاینات قبل از استخدام و ادواري به منظور پیشگیري از ابتلاء شاغلین به بیماریهاي ناشی از کار و ارائه نتایج حاصله به مراکز بهداشت مربوطه
 11. تهیه پیش نویس دستور العمل جهت انجام معاینات کارگري ( قبل از استخدام و دوره أي )براي شغلهاي موجود و تهیه جدول آزمایشات روتین و اختصاصی شغلهاي موجود با همکاري پزشک متخصص طب کار و یا پزشک عمومی واجد شرایط
 12. -اعلام موارد مشکوك بیماریهاي حرفه أي به مدیر بیمارستان و همکاري در تعیین شغل مناسب براي شاغلینی که به تشخیص شوراي پزشکی به بیماریهاي حرفه أي مبتلا شده و یا در معرض ابتلاءآنها قرار دارند
 13. ثبت آمار حوادث و بیماریهاي ناشی از کار شاغلین وتجزیه وتحلیل موارد وارایه درکمیته ایمنی وبهداشت کار
 14. نظارت بر تهیه و استفاده صحیح از وسایل حفاظت فردي متناسب و همچنین نصب پوسترهاي آموزشی بهداشتی و حفاظتی در محیط کار .
 15. کلیه اقدامات در زمینه سالمسازي محیط کار ( - تهویه مناسب - مبارزه با حشرات و جوندگان موذي ، تامین آب بهداشتی سالم ، نظارت بر جمع آوري صحیح و دفع بهداشتی زباله و فاضلاب)
 16. بررسی خلاصه نتایج معاینات سالیانه و مشخص نمودن رابطه معنی دار بین نتایج معاینات و عوامل موجود محیط کار به تفکیک شغل و بیماریهاي ایجاد شده
 17. شرکت در دوره هاي بازآموزي و گردهمائیهاي مربوطه در جهت افزایش اطلاعات علمی در زمینه بهداشت حرفه أي
 18. -آموزش شاغلین در نحوه کاربرد وسائل آتش نشانی و اطفاي حریق
 19. -بازدید مستمر از سیستمهاي حفاظتی موجود در بیمارستان از قبیل سیستم اطفاء حریق ، دربهاي خروج اضطراري ، پلکان ، نرده ها و غیره
 20. آشنائی با الزامات و مقررات استاندارد مرتبط با بهداشت حرفه اي ومحیط زیست ازجمله OHSAS و RISK ASSESMENT و HSE و ....
 21. تهیه لیست ایمنی مواد شیمیائی اعم از مواد اولیه – بینابینی و تولیدي ( MSDS)
 22. تهیه خط مشی ایمنی و بهداشت حرفه اي در بیمارستان بصورت مدون