برگزاری پنجمین جلسه تیم هماهنگی کنگره جراحان خراسان

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

پنجمین جلسه کنگره جراحان شنبه 26بهمن 1398 برگزار گردید.

در این جلسه برنامه کارگاه سونوگرافی نهایی شد، همچنین پنل های اختصاصی جراحی عروق بررسی و به مراحل پایانی خود نزدیک شدند. در این جلسه همچنین چهارچوب اجرایی پنل های اختصای برنامه ریزی شدند.