برگزاری جلسه هماهنگی و تدوین دستورالعمل های کرونا

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

به گزارش روابط عمومی بیمارستان علوی این جلسه در تاریخ 4شنبه 1399/6/5 و با حضور ریاست، مدیریت، تیم مدیریتی بیمارستان  و همچنین حضور افتخاری آقای دکتر مهرابی بهار در سالن کنفراس های بیمارستان علوی برگزار شد. در این جلسه آخرین دستورالعمل ها و راه کار ها جهت حفظ ایمنی بیماران و همکاران مرور گردید و دستورالعمل های نوینی تدوین گردید.