کسب درجه یک اعتبار بخشی بیمارستان علوی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

تقدیر و تشکر ریاست و مدیریت محترم بیمارستان از پرسنل گرامی به جهت کسب رتبه یک اعتبار بخشی