مدیریت بیمارستان

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

دکتر فاطمه صادقی پور

سوابق تحصيلي: متخصص پزشکی اجتماعی

سوابق اجرايي:6 سال

تلفن : 38047285  

پست الکترونیک : SadeghipourF1[at]mums.ac.ir 

 لینک سامانه پژوهان

1.مسئولیت و نظارت کامل و هماهنگی امور اداری و مالی بیمارستان

2. اتنخاب مسئول مجرب و صالح در بخشهای مختلف بیمارستان

3. هدایت بیمارستان در اجرای برنامه های مصوب بیمارستان

4.هماهنگی و نظارت بر عملکرد واحدهای تجهیزات پزشکی و تاسیسات بیمارستان، بخشهای اداری،مالی، بالینی، پزشکی و پیراپزشکی

5. شرکت در جلسات هیات رئیسه، تحول اداری، آموزش، کمیته های بیمارستانی و غیره .

6.تعیین خط مشی و نظارت بر حسن اجرای آن

7.کسب خط مشی و دستورالعمل اجرایی و برنامه کلی از رئیس بیمارستان

8. تطبیق و هماهنگی امور بیمارستان با توجه به استانداردهای بیمارستان

9.تهیه و تنظیم گزارش از فعالیت و مشکلات واحدهای بیمارستان همراه با ارائه پیشنهاد و  راه حل مناسب جهت ریاست بیمارستان

10. نظارت کلی به چگونگی مصرف اعتبارات به منظور حصول اطمینان از صحت اجرای برنامه ها

11. ایجاد هماهنگی و هدایت فعالیتها و عملیات کلیه واحدهای تحت سرپرستی

12. تقسیم فعالیتها بین مسئولان واحدهای تحت سرپرستی و ارائه آموزش و راهنمایی آنان

13.ایجاد تدابیر لازم و ارائه راهکارهای اساسی در جهت افزایش انگیزه در کارکنان تحت امر و تشویق و تنبیه کارکنان

14. نظارت بر نحوه عملکرد کلیه واحدهای تحت سرپرستی

15. شرکت در جلسات مربوط به امور بیمارستانها از طرف ستاد مرکزی و معاونت های دانشگاه

16.مدیریت شکایات بیماران و همراهان در خصوص پرسنل تحت سرپرستی و بازدید از بخش های مختلف بیمارستان

17. ارزشیابی ماهیانه و سالیانه نیروهای تحت پوشش

18. هماهنگی با مترون بیمارستان در بخشهای درمانی و واحدهای مربوطه

19.هماهنگی و پیگیری در جهت تقاضای اموال پلاکی، مصرفی و تعمیرات دستگاهها و رفع نواقص دستگاههای بخشهای مربوطه

20.نظارت بر کیفیت و حسن اجرای بهداشت و نظافت بیمارستان

21. پیگیری امور رفاهی پرسنل تحت امر

22. پیگیری جهت تهیه لیست پرداختهای پرسنلی و پرداخت به موقع

23. پیگیری جهت رضایتمندی بیمار، مددجو، همکاران و خانواده تحت امر

24. نظارت بر حسن اجرای شرح وظایف سطوح مختلف کارکنان تحت امر

25.نظارت بر حسن جریان کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی

26. صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدها

27. سازمان دهی فعالیتهای مربوط و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی

28. صدور دستورالعملها و ضوابط مربوطه

29.نظارت در تنظیم بودجه واحد مربوطه

30. شرکت در سمینارها، کمیسیونها و تهیه گزارش جهت ارائه به مقام مافوق

31. مطالعه و بررسی در زمینه ساعات کار کارکنان و تهیه طرح تعیین ساعات کار براساس نوع و کمیت فعالیت و نظارت بر اجرای طرحهای تهیه شده و جاری در واحدها

32.جمع آوری اطلاعات مربوط به نیازهای کلی بیمارستان از نظر ساختمان و تجهیزات و نیاز به تعمیراتاساسی و یا بازسازی و تهیه گزارشات مربوط پیرامون آن جهت مقام مافوق

33. مطالعه و بررسی در مورد وسایل و لوازم مصرفی، غذایی و دارویی و تجهیزات مورد نیاز بیمارستان و تهیه و تنظیم طرحهای مربوط به خرید، توزیع، نگهداری و کنترل آنها به منظور استفاده صحیح از وسایل

34.برنامه ریزی طرحهای بیمارستانی کوتاه و درازمدت و فعالیتهای مراکز درمانی با توجه به امکانات هر یک  از آنها در مواقع ضروری به منظور ایجاد سهولت در پذیرش بیماران

35. انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق

36.بررسی و گزارش چگونگی عملیات و صورتهای مالی و بیلان و حسابهای بیمارستان

37. نظارت بر چگونگی بررسی و ممیزی حسابها و اسناد مالی, هزینه ها و درآمد های بیمارستان

38 نظارت مستمر در نگه داری حسابهای اموال, انبار ها و ثبت دفاتر فرعی و معین و کل بر اساس ضوابط تعیین شده

39.کنترل مواد خام و اغذیه آشپزخانه از لحاظ کمی و کیفی

40. کنترل و رسیدگی به وضع غذایی بیماران

41. رسیدگی به بودجه و کنترل مخارج, تنظیم بودجه, امضاء اسناد با امضاء ریاست بیمارستان

42. تصویب و تایید اسناد حسابداری و دستور پرداخت های مربوط به خرید لوازم فوری در حدود اختیارات

43.تهیه و تنظیم گزارش از فعالیت و مشکلات واحدهای بیمارستانی همراه با ارائه پیشنهاد و راه حل های مناسب جهت رئیس بیمارستان

44. شرکت در جلسات و ارائه پیشنهادات لازم در مورد تغییرات مفید در زمینه بهبود گردش کار و نحوه اجرای عملیات

45.تطبیق و هماهنگی امور بیمارستان با توجه به استانداردهای بیمارستانی

46. نظارت و رسیدگی به امور اداری, مالی, تغذیه, تاسیسات, انبار و سایر قسمت های غیر پزشکی

47.تهیه و تنظیم بودجه بیمارستان با نظر مقامات فنی بیمارستان