ریاست

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

دکتر محمد هادي سعيد مدقق

تحصیلات :  فوق تخصص جراحي عروق

تلفن : 38047203 

پست الکترونیک : modagheghMH[at]mums.ac.ir 

لینک سامانه پژوهان

 1. نظارت و سرپرستی کليه امور بهداشتی ، درمانی ، آموزشی و اداری مرکز .
 2. تعيين خط مشی های لازم به رؤسای واحدها ی مديريت داخلی ، مديريت خدمات پرستاری و ساير واحدها
 3. نظارت و سرپرستی بر تنظيم بودجه سالانه و امضاء اسناد مالی پس از رسيدگی .
 4. تصويب يا تعيين خط مشی و يا مقررات مربوط به خدمات درمانی ، آموزشی و تحقيقاتی مرکز .
 5. نظارت بر اجرای قانون واگذاری بخشی از امور مرکز مثل امور خدماتی و تأسيساتی به بخش خصوصی
 6. ايجاد هماهنگی لازم با مقامات دانشگاه در مورد امور درمانی ، آموزشی و تحقيقاتی و تأمين نيازمنديهای مرکز
 7. ايجاد هماهنگی بين کليه واحدهای بين بخشی مرکز بمنظور ارائه خدمات بهتر به بيماران .
 8. ارائه پيشنهادات لازم جهت تأسيس يا توسعه بخشهای مرکز به مقامات ذيربط و پيگيری آنها .
 9. مطالعه و بررسی وضعيت نيروی انسانی و تجهيزات بيمارستانی بمنظور تأمين نيازمنديهای مرکز .
 10. سرپرستی جلساتی که بمنظورهای مختلف از قبيل کميته های پرستاری – مدارک پزشکی – آموزشی – ارتقاءکيفيت و غيره تشکيل می شود .
 11. فراهم کردن امکان برگزاری آموزشهای لازم به کادر فنی مرکز بمنظور ارائه خدمات مطلوب و بهتر به بيماران .
 12. شرکت در برنامه های آموزشی و تحقيقاتی پزشکی بمنظور ارتقاء سطح علمی .
 13. ارائه آمار و گزارشات مداوم به مقامات ذيربط دانشگاه .
 14. نظارت و کنترل و مراقبت از وضع دارو و لوازم فنی و تجهيزاتی مرکز جهت تأمين کسری آنها .
 15. شرکت در برنامه های آموزشی کارورزان و دستياران و دانشجويان دانشکده های پزشکی و تدريس به آنان طبق برنامه های تعيين شده .
 16. ارزيابی فعاليت واحدهای تابعه مرکز بمنظور تسريع و بهبود درانجام امور مربوطه وبرنامه ريزی صحيح تردربخش ها
 17. امضاء کليه نامه ها، احکام و مکاتبات اداری و مالی مرکز .
 18. نظارت و سرپرستی بر کار کليه کارکنان مرکز .
 19. تاييد نهايی ارزشيابی کليه کارکنان مرکز .
 20. اجرای دستورالعمل های سيستم مديريت کيفيت
 21. شرکت در دوره های لازم مديريتی ومعرفی کارکنان مرکز به آموزشهای لازم بمنظور ارتقاء مهارتهای شغلی
 22. اجرای ساير دستورات مقامات ذيربط دانشگاه در مرکز
 23. پاسخگويي به مشكلات خارج از بيمارستان كه مرتبط با درون سازمان باشد.
 24. بررسي، مطالعه و پيشنهاد راهكارهاي لازم به منظور رعايت استانداردهاي حرفه اي كه در جهت مراقبت از بيماران استفاده مي شود.
 25. جلب همكاريهاي برون سازمان
 26. مشاركت در كميته ها و جلسات و ارائه راهكارهاي علمي و عملي مناسب جهت بهبود و ارتقاء كيفيت خدمات
 27. نظارت بر حسن انجام خط مشي اجرايي بيمارستان در قالب سياستهاي استراتژيك دانشگاه و مسئوليت هدايت بيمارستان در اجراي برنامه هاي مصوب دانشگاه و هيئت امناء
 28. هدايت و هماهنگي فعاليتهاي آموزشي، اداري، تحقيقاتي و درماني بيمارستان
 29. ايفاي نقش رابط بين بيمارستان و ساير واحدها و دانشكده ها به منظور توجه به سياستهاي كلي آموزش دانشجويان
 30. اعلام پيشنهادات و نظرات اصلاحي در مورد فعاليتهاي بيمارستان و ارسال آن به مقامات ذيربط
 31. .پيشنهاد بودجه ساليانه بيمارستان و نظارت بر هزينه ها
 32. مسئوليت و نظارت بر امور مالي و اداري بيمارستان
 33. انتخاب مسئولين مجرب و صالح در بخشهاي مختلف بيمارستان
 34. نظارت بر مراقبت صحيح از بيمار
 35. نظارت بر پيش بيني نيروي انساني و ساير نيازهاي بيمارستان و پيشنهاد آن به مقامات مسئول در دانشگاه
 36. نظارت بر عملكرد مديريت و مدير پرستاري بيمارستان و ساير كاركنان تحت سرپرستي
 37. كنترل و نظارت بر عملكرد واحدهاي تحت سرپرستي
 38. انتصاب و عزل كاركنان
 39. شركت در سمينارها و كنگره ها و ارائه گزارش به مقام مافوق
 40. انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق