پمفلت های آموزش به بیماران

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

1- مراقبت از کاتتر همودیالیز دانلود فایل
2- بای پس شریان دانلود فایل
3- فشار خون دانلود فایل
4- آنوریسم آئورت دانلود فایل
5- فیستول و رگ مصنوعی دانلود فایل
6- نمونه برداری از مغز استخوان دانلود فایل
7- سرطان خون-لوسمی مزمن- CLL لنفوئیدی دانلود فایل
8-  لخته شدن خون در رگ های عمقی پا دانلود فایل
9- پنوموتوراکس(ورود هوا به ریه) دانلود فایل
10- نارسائی کلیه دانلود فایل
11- تورم غدد لنفاوی دانلود فایل
12- کاهش خون رسانی به اندام تحتانی (ایسکمی) دانلود فایل
13- برداشتن لخته (آمبولکتومی) دانلود فایل
14- دیابت دانلود فایل
15- دیابت و ورزش دانلود فایل
16- مراقبت از پا در بیماران دانلود فایل
17-  قطع اندام دانلود فایل
18-  نحوه مصرف وارفارین دانلود فایل
19- واریس دانلود فایل