برگزاری اولین جلسه بهمن ماه تیم هماهنگی کنگره جراحان خراسان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

اولین جلسه هماهنگی برگزاری کنگره جراحان خراسان شنبه 5بهمن ماه برگزار شد.

 در این جلسه اقدامات نهایی جهت تعیین مدرسین پنل عمومی مدیریت زخم و پانسمان انجام پذیرفت.همچنین پیش نویس ریز برنامه کارگاه سونوگرافی نیز تدوین گردید.