پمفلت های آموزش به بیماران

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

1- اختلال در کاتتر دانلود فایل
2- کاهش خون رسانی در اندام تحتانی( ایسکمی) دانلود فایل
3-  برداشتن لخته (آمبولکتومی) دانلود فایل
4-  آنوریسم آئورت دانلود فایل
5-  بای پس شریان دانلود فایل
6-  پای دیابتی دانلود فایل
7-  قطع اندام دانلود فایل
8-  لخته شدن خون در رگ های عمقی پا دانلود فایل
9-  نارسایی پیشرفته کلیه دانلود فایل
10-  واریس دانلود فایل
11- سرطان خون دانلود فایل
12- مغز و استخوان دانلود فایل
13- فشارخون بالا دانلود فایل