هزینه ها

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

هزینه هر شب بستری بیمار در بیمه های مختلف:

تخت معمولی دو تخته ICU  
15.820 23.740 73.420 بیمه خدمات درمانی ( سلامت همگانی، سایر اقشار، کارمندی، روستایی عادی )
 7.910  11.870  36.710 بیمه خدمات درمان ( روستایی خاص )
در دست تحلیل در دست تحلیل در دست تحلیل

بیمه تامین اجتماعی ( خاص )

 15.820  23.740  73.420 بیمه تامین اجتماعی ( عادی )
در دست تحلیل در دست تحلیل در دست تحلیل بیمه نیرو های مسلح ( خاص )
 0  23.740  0 یمه نیرو های مسلح ( عادی )
 158.200  237.400  734.200 آزاد

*مبالغ فوق به تومان می باشد

*مبالغ فوق برای افرادی است که فاقد بیمه تکمیلی می باشند