دکتر کامیار
معاون درمان
دکتر کاظم زاده
معاون آموزشی
دکتر مدقق
ریاست بیمارستان
دکتر جلیلی
آقای دکتر اقصایی
سال اول
آقای دکتر حسنی
سال دوم
آقای دکتر رضا طاهری
سال سوم
آقای دکتر شیخ
خانم دکتر سیاح
آقای دکتر نامی
آقای دکتر آقایی زاده
آقای دکتر مریخی اردبیلی
خانم دکتر صادقی پور
متخصص پزشک اجتماعی
آقای دکتر صراف
متخصص داخلی
خانم دکتر صمدی
فوق تخصص نفرولوژی
خانم دکتر امینی
متخصص قلب
خانم دکتر وجوهی
فوق تخصص غدد